BBQ
BBQ
BBQ

寄存生日蛋糕 免費
飛標 ($50 按金 ) 每局 $5
風箏 每隻 $50
租麻雀 $200 全日
自攜食物或飲品附加費 每爐 $500
泊車(最低消費2小時) 每小時 $15

兒童充氣彈床


小朋友最鍾意嘅充氣彈床嘉年華強勢回歸,快D帶埋小朋友黎瘋狂放電喇!!


快速查詢